Käyttöehdot ja vastuuvapauslauseke – fi.vf.alpha.byroo.fi

Tämä sivusto fi.vf.alpha.byroo.fi ja tähän liittyvät internet-sivustot on Visit Finlandin ylläpitämä virallinen internet-sivusto, joilla on tarkoitus tarjota informaatiota Visit Finlandista.

Tekijänoikeudet

Tätä sivustoa tai sen osia saa tulostaa tai tallentaa ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen ja/tai henkilökohtaiseen käyttöön. Sivustolla olevaa tietoa ei saa millään tavoin muuttaa.

Tätä sivustoa tai sen osia ei saa jäljentää, toistaa eikä tallentaa millekään toiselle sivustolle tai palvelulle ilman Visit Finlandin kulloisessakin yksittäistapauksessa etukäteen antamaa lupaa.

Visit Finlandin Internet-sivuston käyttöä koskevat Yleiset sopimus- ja toimitusehdot

 1. Tälle sivustolle kirjautuminen ja sivuston käyttö edellyttävät Yleisten sopimus- ja toimitusehtojen hyväksymistä. Näiden sivustojen käytön katsotaan merkitsevän automaattisesti, että Yleiset sopimus- ja toimitusehdot on hyväksytty.
 2. llmaisu “Visit Finland” kattaa Yleisissä sopimus- ja toimitusehdoissa myös ne Visit Finlandin yhteistyökumppanit – kuten myynti- ja markkinointiedustajat – jotka tuottavat tähän sivustoon liittyviä tietoja.
 3. Visit Finland pidättää itsellään kaikki oikeudet muuttaa Yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja milloin tahansa ilmoittamalla muutoksista tällä sivustolla. Sivuston käyttäjällä on vastuu tarkistaa säännöllisesti sivustolle tehdyt Yleisiä sopimus- ja toimitusehtoja koskevat muutokset. Jatkamalla sivuston käyttöä Yleisiin sopimus- ja toimitusehtoihin tehtyjen muutosten jälkeen, käyttäjä hyväksyy tehdyt ehtojen muutokset sellaisenaan.
 4. Visit Finland tekee parhaansa varmistaakseen, että sivuston käyttö on mahdollista ympäri vuorokauden. Visit Finland ei kuitenkaan ole vastuussa, mikäli sivuston käyttö jonakin aikana ei ole mahdollista.
 5. Pääsy tälle sivustolle voidaan estää tilapäisesti tai pysyvästi ilman erillistä ilmoitusta.
 6. Visit Finland pyrkii varmistamaan, että tällä sivustolla olevat tiedot pitävät paikkansa, mutta ei anna minkäänlaista vakuutusta tai takuuta tietojen oikeellisuudesta. Visit Finland ei myöskään ole vastuussa paikkansa pitämättömistä tiedoista.
 7. Osa tällä sivustolla olevasta aineistosta saattaa olla Visit Finlandin yhteistyökumppaneiden ja/tai muiden kolmansien osapuolten tuottamaa ja Visit Finlandille toimittamaa aineistoa. Näiden yhteistyökumppaneiden ja/tai kolmansien osapuolten vastuulla on varmistaa, että sivustolle toimitettu aineisto on kansallisten ja sovellettavien ulkomaisten lainsäädäntöjen mukaista. Visit Finland ei voi taata tällaisen materiaalin virheettömyyttä ja siksi Visit Finland sanoutuu irti kaikesta vastuusta, joka johtuu aineistoon sisältyvistä virheistä, laiminlyönneistä ja epätarkkuuksista. Edelleen Visit Finland sanoutuu irti vastuusta, jonka perusteena on väärä tulkinta, menetys, pettymys, laiminlyönti tai vahinko, joka on aiheutunut tällä sivustolla olevasta materiaalista. Lisäksi Visit Finland sanoutuu irti vastuusta, joka perustuu tällä sivustolla olevaan palveluun liittyvään virheeseen tai väitettyyn virheeseen tai mainitun palvelun tarjoajan konkurssiin, toiminnan purkamiseen tai lopettamiseen. Tällä sivustolla olevien tietojen tarkkuus ja voimassaolo tulee tarkistaa suoraan palvelun tarjoajilta.
 8. Visit Finland ei ole vastuussa tämän sivuston käyttämiseen tai käytön estymiseen perustuvasta vahingosta, joka johtuu sopimuksesta tai vahingonkorvausoikeudesta tai muusta perusteesta (sisältäen liiketoiminnan rajoittumisesta tai saamatta jääneestä hyödystä johtuvat vahingot, mutta ei rajoittuen niihin). Samaa vastuunrajoitusta sovelletaan kaikkeen sivustolla olevaan aineistoon sekä kaikkiin sivuston tai sillä olevan aineiston perusteella tehtyihin toimenpiteisiin tai päätöksiin.
 9. Ellei näistä Yleisistä sopimus- ja toimitusehdoista muuta johdu, kaikki tälle sivustolle sekä siihen liitetyille sivustoille Internetin välityksellä lähetetty aineisto on julkista ja vapaata tekijänoikeuksista. Tälle sivustolle sekä siihen liitetyille sivustoille lähetetty henkilökohtainen tieto sisältää samalla nimenomaisen suostumuksen antamisen Visit Finland käyttää tietoa mihin tahansa lailliseen tarkoitukseen. Lähettämällä tai laittamalla tälle sivustolle mitä tietoa tai aineistoa tahansa ja missä tarkoituksessa tahansa, annetaan samalla Visit Finlandille rajoittamattomat oikeudet tietojen ja aineistojen toimitukselliseen käsittelyyn, kopioimiseen, julkistamiseen ja jakamiseen.
 10. Visit Finland ei hyväksy vastuuta sellaisten sivustojen sisältöjen suhteen, joille tältä sivustolta on järjestetty pääsy linkin kautta. Tällaiset linkit on tarkoitettu ainoastaan sellaisinaan helpottamaan kyseisille sivuille pääsyä eikä linkkiyhteyden olemassaolo muodosta mitään kyseisillä sivustoilla olevaa informaatiota koskevaa vakuutusta tai takuuta.
 11. Näihin Yleisiin sopimus- ja toimitusehtoihin sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. Mikäli jokin tai jotkin näiden Yleisten sopimus- ja toimitusehtojen määräyksistä todetaan tuomioistuimessa pätemättömiksi, jäävät muut ehdot kuitenkin sellaisenaan voimaan, ja erimielisyys pyritään ratkaisemaan tavalla, joka on mahdollisimman lähellä pätemättömän ehdon tarkoitusta.
 12. Kaikki näihin Yleisiin sopimus- ja toimitusehtoihin liittyvät sekä niistä johtuvat riitaisuudet voidaan käsitellä ainoastaan asiaan liittyvässä tuomiovaltaisessa tuomioistuimessa Suomessa.

Vastuuvapauslauseke

Visit Finland pyrkii kaikella kohtuullisella huolellisuudella keräämään ja esittämään tällä sivustolla olevan tiedon. Sivuston tarkoitus on ainoastaan välittää tietoa. Visit Finland ei voi taata sivuston sisällön oikeellisuutta. Kaikki vastuu kaikesta vahingosta kiistetään. Visit Finland viittaa tällä sivustolla oleviin Yleisiin sopimus- ja toimitusehtoihin, ja kehottaa perehtymään niihin.

Linkit

Visit Finland ei ole vaikutusvaltaa linkeissä oleviin sivustoihin eikä Visit Finland näin ollen hyväksy mitään vastuuta niiden sivustojen suhteen.

12.3.2015