Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi -ohjelma

Visit Finlandin valmistelema ja koordinoima teemapohjainen kärkihanke Merellinen saaristo on käynnistynyt. Merellinen saaristo -hankkeen ohjelmapäällikkönä toimii Heli Saari.

Suomen saariston ainutlaatuisuus

Suomen saariston ainutlaatuisuus ja mahdollisuudet kansainvälisen matkailun todelliseksi vetovoimatekijäksi on tunnistettu jo vuosikymmeniä sitten. Matkailun kehittäminen saaristossa on kuitenkin hajanaista, eikä verkostomainen tuotteistaminen ole edennyt kovin pitkälle. Saaristossa ja rannikkoalueilla toimivat matkailuyritykset ovat erittäin pieniä, pääosin mikroyrityksiä, joiden pääsy kansainvälisille markkinoille edellyttää yhteistä näkemystä ja ohjelmapalveluiden linkittämistä yhteen majoituksen kanssa, jotta syntyy markkinoille sopivia kokonaistuotteita.

Saavutettavuus ja verkosto

Saavutettavuus tulee jatkossakin olemaan saaristomatkailun kehittymisen avaintekijä, ja sen vuoksi palvelut ja tuotteet on järkevää koota suurempien keskittymien kuten kaupunkien tai matkailukeskittymien yhteyteen. Jotta matkailu saaristoon voi kehittyä, on Suomen saariston tunnettuutta maailmalla nostettava. Tätä eivät yritykset voi yksin tehdä. Valtakunnallista projektia tarvitaan yhteisen saaristobrändin kehittämiseksi sekä alueista ja yrityksistä koostuvan verkoston rakentamiseksi. Merellinen saaristo kansainvälisesti tunnetuksi –ohjelman avulla tunnistetaan ne yritykset, joilla on halua ja mahdollisuuksia kehittyä kansainvälisille matkailumarkkinoille.

Muodostamalla yrityksistä koostuvia keskittymiä, ns. saariston portteja, voidaan yhteisesti toteuttaa toimenpiteitä, jotka mahdollistavat matkailun kasvun. Isompien keskittymien myötä mahdollisuudet ympärivuotiseen saavutettavuuteen paranevat ja yhdistetyin resurssein pystytään myös tarjoamaan houkuttelevampia, valmiita matkailupaketteja kansainvälisille matkanjärjestäjille. Yhteistyössä myös markkinointiin voidaan panostaa vahvemmin.

Kohderyhmä- ja jakelukanavaselvitykset

Saaristo-ohjelman toimenpiteet kohdistuvat Keski-Euroopan markkinoille. Markkina-alueiksi on valittu Saksa, Sveitsi, Italia ja Ranska. Ensimmäisen hankekauden aikana (29.2.2016 mennessä) kartoitetaan ja kootaan aiempien saariston matkailun kehitys- ja markkinointihankkeiden ja projektien tulokset sekä kartoitetaan ja arvioidaan olemassa olevat kansainvälisille markkinoille soveltuvat saariston matkailutuotteet. Kesän 2015 aikana toteutetaan kohderyhmäselvitykset ja potentiaalisten jakelukanavien selvitys valituilla markkina-alueilla sekä benchmarkataan valitut kansainväliset konseptit hyvien käytäntöjen, tuotekehityksen, konseptin, brändin ja markkinoinnin suunnittelun ja kehittämisen pohjaksi.

Vetovoimaiset saariston ja rannikon tuotteet kansainvälisille markkinoille

Syksyllä aloitetaan tuotekehitystyöpajojen avulla tuotteiden muokkaaminen kansainvälisille markkinoille sopiviksi. Alueet voivat jo ennen työpajoja koota oman alueensa potentiaalisia tuotteita ja/tai retkiä, joita yhdistelemällä tai muokkaamalla saadaan aikaan vetovoimaisia saariston ja rannikon matkailun kärkituotteita. Syksyllä aloitetaan myös saariston porttien määrittely syntyvien kriteerien pohjalta.

Toisella ja kolmannella hankekaudella keskitytään markkinointiin ja tehdään saariston matkailutarjontaa markkinoilla tunnetuksi. Hankkeen aikana syntyy yhteinen tahtotila saaristoalueen markkinoinnin ja kehittämisen turvaamiseksi myös vuoden 2017 jälkeen.